vrhlogoslogo SOD napis-slo

Potvrđeno prisustvo populacije i razmnožavanje vrste Lindenia tetraphylla (Vander Linden, 1825) u Hutovom blatu / The presence of the population and reproduction of species Lindenia tetraphylla (Vander Linden, 1825) confirmed in Hutovo blato

Vijest 7.Udruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode BIO.LOG zajedno sa članovima Slovenskog odonatološkog društva i u saradnji sa parkom prirode Hutovo blato provodi istraživanje vilinih konjica na području parka. Glavni cilj ovog terenskog istraživanja je identifikacija staništa i veličine populacije vrste Lindenia tetraphylla (Vander Linden, 1825), ugrožene vrste za koju Hutovo blato predstavlja jedino poznato stanište u Bosni i Hercegovini.

U sklopu terenskog istraživanja članovi udruženja su početkom jula mjeseca na Deranskom jezeru pronašli svlakove ove ugrožene vrste. Ovim je definitivno i po prvi put dokazano razmnožavanje ove vrste u parku prirode Hutovo blato.

L. tetraphylla jedina je vrsta ovog roda u svijetu i jedan od najvećih vilinih konjica kod nas. U dolini rijeke Neretve javlja se posebna, tamna forma ove vrste koja nije prisutna nigdje drugo u Evropi. Veliki broj staništa ove vrste u području mediterana ugrožen je zbog zagađenja i uništenja staništa usljed narušavanja vodnog režima. Usljed destrukcije staništa uvrštena je na Crvenu Listu vilinih konjica Evrope među ugrožene vrste čije populacije se sve više smanjuju. Pored toga, vrsta je uključena i u ANNEX II Direktive o staništima Evropske unije, te je njena zaštita prioritet u zemljama Evropske unije, a zaštićena je i Konvencijom o zaštiti divljih vrsta i staništa u Evropi (Bernska konvencija).

Projekat izgradnje hidroenergetskih objekata i skretanja voda u druge slivove u sklopu projekta ‘‘Gornji horizonti’’ može dovesti do značajne degradacije vrijednih močvarnih staništa u Hutovom blatu. Ovaj projekat dovodi u opasnost i staništa ove ugrožene vrste i može dovesti do njenog potpunog nestanka iz BiH i značajnog ugrožavanja kompletne populacije u delti rijeke Neretve. Jedan od ciljeva CEPF projekta je i razvoj plana monitoringa i dugoročnog očuvanja ove vrste u Hutovom blatu, koji će biti sproveden u saradnji sa upravom parka.

The presence of the population and reproduction of species Lindenia tetraphylla (Vander Linden, 1825) confirmed in Hutovo blato

The Society for Biological Research and Protection of Nature - BIO.LOG together with members of the Slovene Odonatological Society (SOD) and in cooperation with Hutovo blato Nature Park conducts dragonfly research in the park. The main objective of this field study is to identify the habitat and population size of Lindenia tetraphylla (Vander Linden, 1825), an endangered species for which the Hutovo blato wetland is the only known habitat in Bosnia and Herzegovina.

During the fieldwork conducted at the begging of July the members of the Society found the exuviae of this endangered species at the Deransko Lake. This is clearly the first proven breeding of this species in the Hutovo blato.

L. tetraphylla is the only species of this genus in the world and one of the biggest dragonflies in the country. In the valley of the Neretva River there is a characteristic dark form of this species that is not present anywhere else in Europe. A large number of habitats of this species in the Mediterranean is threatened by pollution and habitat destruction due to the disruption of the water regime. Due to the destruction of habitats the species is listed on the Dragonfly Red List of Europe as endangered species whose populations are decreasing. In addition, the species is included in the Annex II of the Habitats Directive of the European Union, and its protection is the priority in the European Union. The species is also protected by the Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (Bern Convention).

The construction of hydro power plants and water diversion to other basins that are part of the „Upper horizons“ project can lead to significant degradation of valuable wetland habitats in the Hutovo blato wetland. This project threatens the habitats of this endangered species and may lead to its complete disappearance from the country and represents significant threat to the entire population of the species in the delta of the Neretva River. One of the goals of the CEPF project is the development of a monitoring plan and long-term conservation of this species in Hutovo blato, which will be implemented in cooperation with the park management.

1.jpg10.JPG11.JPG12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.JPG19.JPG2.jpg20.JPG21.JPG22.jpg23.jpg3.jpg4.JPG5.jpg6.JPG7.JPG8.jpg9.JPG
Udruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode „BIO.LOG“ - Society for Biological Research and Protection of Nature BIO.LOG
Ramiza Salčina 7, 71000 Sarajevo -
Bosna i Hercegovina
info@biolog.ba
http://www.biolog.ba